Regels

International Sillian Organisation 2020
ISO2020

De internationale wedstrijd staat onder bescherming van

Kalender van de internationale wedstrijd

Sluitingsdatum 11 october 2020
Jurering 16 tot 18 october 2020
Notificatie 25 october 2020
Vernissage 12 december 2020
Tentoonstelling 12 en 13 december 2020
Kataloog 25 november2020

Reglement van het internationaal salon

De wedstrijd staat open voor alle fotografen van de ganse wereld.
Hij beantwoordt aan de reglementen FIAP,PSA,FBP en ISF.
Het onderwerp van de wedstrijd is vrij
Zes secties zijn toegestaan:
A: Digitale beelden in kleur (PID kleur)
B: Digitale beelden in zwart-wit (PID zwart-wit)
C: Digitale beelden “Alternative Creativity” (PID kleur)
D: Digitale beelden “Natuurfotografie” (ND Kleur)
E: Digitale beelden thema “’s nachts” (PID Kleur)
F: Digitale beelden “Straatfotografie” (PID Kleur)

Aantal werken : maximum 4 per deelnemer en per sectie (een maximum van 24 foto’s).
Afbeelding deelnemende jurylid van de sectie te verdelen.
Beelden die reeds eerder zijn getoond bij een vorige editie van de ISO wedstrijd zullen geweigerd worden.

De auteur moet houder zijn van het auteursrecht op de beelden die hij inzendt.

De bestanden moeten in JPEG (jpg) indeling zijn.(met de maximale afmetingen) van
1920 pxl horizontale en 1080 pxl.verticaal.
De bestandsgrootte mag niet groter zijn dan 3.000 kb.
De titellengte moet minder dan 35 tekens lang zijn en kan geen speciale tekens bevatten.
Opmerking: de volgende tekens worden automatisch uit de afbeeldingstitels verwijderd, omdat deze ertoe kunnen leiden dat de serversoftware deze onjuist verwerkt ‘ ” . , ! ( ) % $ \ / ? – _ # ~ @ &
De beelden zal worden beoordeeld met een multimedia  projector DLP 4k UHD 3840 x 2160 pixels 3000 lumens sRGB profiel.

Behoudens uitdrukkelijk verzoek  van de auteur,heeft PC Double Déclic het recht om de aangeboden werken,zonder tegenspraak, te reproduceren ter promotie van haar activiteiten,internet inbegrepen.
De reproductie van de werken in het tijdschrift van een nationale federatie,evenals  in de magazines erkend  door de FIAP is toegestaan.
Op deze wijze zullen de auteursrechten strikt gerespecteerd worden.

De winnaars worden uitgenodigd (per e-mail direct na een uitspraak) om hoge resolutie beelden te leveren voor het afdrukken.
Geen enkel bestand zal teruggestuurd worden..
Deelnemen aan dit salon impliceert het aanvaarden van dit reglement zonder enige afwijking. Niet voorziene gevallen worden beslecht door de organisatoren.

Inzending van de bestanden per internet

De inschrijving, het doorsturen van de digitale bestanden en de betaling door middel van Paypal moeten gebeuren per internet via onze site en volgens de instructies op het scherm.

Deelnemingsrecht

Deelname voor:
– 4 secties downloadbare catalogus via internet : 15
– 6 secties downloadbare catalogus via internet : 20
Niet betaalde inzendingen zullen niet gejureerd worden.

Prijzen

Voor de beste auteur van het salon.+ blawe pins FIAP
Medailles,linten van FIAP,PSA,BFF,EPHA en ISF voor de beste werken.
Eervolle vermeldingen en diploma’s zullen toegekend worden aan de beste auteurs en de beste beelden voor elk secties.

Er zal maar één prijs per sectie per auteur worden toegekend.
Iedere deelnemer kunnen de catalogus downloaden (Zip-formaat)  met de winnende inzendingen en geselecteerd.

De leden van de jury mogen niet deelnemen aan het salon.
De clubleden van een jurylid mogen deelnemen aan het salon, maar kunnen geen prijs winnen,in desbetreffend geval ontvangt, de auteur een speciale prijs van fotoclub Double Declic.

Alle aanvaardingen zullen aan de FIAP, ISF en PSA bezorgd worden om in de resultaten lijsten statistieken.

De beslissing van de jury is onherroepelijk.

 

 

 

De jury

A B C D E F
VAN DE MEERSCHE Xavier – EFIAP X X X
SERMON Danny X X X
MIOJEVIC Veronika – EFIAP X X X
DUPEUX Roseline – EFIAP X X X
MARTIN Dominique X X X
PAILLE Jean-Claude – EFIAP X X X

Definities:

Definitie zwart-wit beeld

FIAP:

  • Een zwart-wit beeld met grijsschakeringen van zeer donker grijs(zwart) naar zeer helder grijs(wit) is een monochroom beeld met verschillende grijstinten, maar kan een enkele kleur. Een zwart-wit beeld gemaakt  in slechts één kleur wordt aanzien als een monochroom beeld en wordt toegelaten in de sectie monochroom;zo’n proef kan afgedrukt worden in zwart-wit in de catalogus van een salon onder FIAP bescherming.
    Daarentegen ,een zwart-wit beeld dat gedeeltelijk gewijzigd werd of waar een kleur aan toegevoegd werd,wordt een kleurenfoto (polychroom) en moet bijgevolg als kleurenfoto beoordeeld  worden ; zo’n proef dient in kleur afgedrukt in de catalogus van een salon onder FIAP bescherming.

·         Definitie van natuurfotografie

FIAP http://www.fiap.net/docs/definition/DefNat-fr.pdf
PSA http://www.psa-photo.org/index.php?nature-nature-definition
Natuurfotografie beperkt zich tot het fotografieproces dat alle takken van de natuurlijke historie afbeeldt − behalve de antropologie en archeologie − en wel op zo’n manier dat een goed geïnformeerd persoon in staat is om het object te identificeren en de presentatie ervan als waarheidsgetrouw te herkennen. Het verhaal van de foto moet zwaarder wegen dan de beeldkwaliteit, maar tegelijkertijd dient de foto van een technisch hoogwaardige kwaliteit te zijn. Menselijke elementen mogen niet aanwezig, tenzij deze elementen een integraal onderdeel vormen van het natuurverhaal; denk bijvoorbeeld aan natuurobjecten (bijv. kerkuilen of ooievaars) die in een door mensen beïnvloedde omgeving leven, of aan menselijke elementen in beelden die natuurkrachten uitbeelden als orkanen of vloedgolven. Ringen, labels of (radio)halsbanden (aangebracht in het kader van wetenschappelijk onderzoek) zijn toegestaan. Foto’s van door mensen gekweekte hybride planten, gecultiveerde planten, verwilderde dieren, huisdieren of opgezette dieren zijn niet toegestaan evenals enige andere vorm van manipulatie die afbreuk doet aan de echtheid van het fotografisch statement.

Technieken die beeldelementen toevoegen, verplaatsen of vervangen, zijn niet toegestaan – met uitzondering van bijsnijden (cropping). Technieken die de presentatie van de foto verbeteren zonder dat het natuurverhaal, de beeldinhoud of de oorspronkelijke scène wordt aangetast, zijn wel toegestaan; denk hierbij aan HDR, tegenhouden (dodging) en doordrukken (burning). Ook is het toegestaan om door de camera toegevoegde elementen te verwijderen, zoals stofvlekken, beeldruis of krassen. Samengestelde beelden mogen niet worden ingezonden. Alle toegestane aanpassingen dienen natuurlijk over te komen. Kleurenfoto’s mogen worden omgezet naar grijsschaal of monochroom. Infraroodfoto’s, zowel direct met de camera opgenomen of later in nabewerking nagebootst, zijn echter niet toegestaan.

In natuurfotografiewedstrijden kunnen foto’s worden ingedeeld in twee categorieën: natuur en wildlife. Beelden die in de natuurcategorie worden ingezonden en die voldoen aan bovenstaande definitie hebben als primair object: landschappen, geologische formaties, weersfenomenen of niet uitgestorven organismen, of objecten in gecontroleerde omstandigheden zoals dierentuinen, wildboerderijen (game farms) botanische tuinen, aquariums of in enige andere omgeving waarin ze voor hun voedsel volledig afhankelijk zijn van de mens.

Beelden die in de wildlifecategorie worden ingezonden en die voldoen aan bovenstaande definitie hebben als object: een of meer dieren of planten die vrij of onbelemmerd leven in hun natuurlijke habitat. Niet in aanmerking voor de wildlifecategorieën komen: landschappen, geologische formaties en foto’s van dierentuin- of wildboerderijen of enige andere zoölogische of botanische soorten in gecontroleerde omstandigheden. Wildlife beperkt zich niet tot dieren, vogels en insecten; zeeobjecten en botanische objecten (waaronder schimmels en algen) in het wild zijn ook geschikte wildlifeobjecten, evenals kadavers van niet uitgestorven diersoorten. Wildlifefoto’s mogen ook worden ingezonden in de natuurcategorieën van tentoonstellingen.

·         Notes:

FIAP-Door met zijn/haar foto’s of bestanden deel te nemen aan een salon met patronage van FIAP, aanvaardt de deelnemer zonder uitzondering en zonder enig bezwaar de volgende voorwaarden:
-Dat de ingezonden beelden kunnen onderzocht worden door FIAP om vast te stellen dat zij conform zijn met de reglementen en definities van FIAP, zelfs al is de deelnemer geen lid van FIAP.
-Dat FIAP alle te zijner beschikking gestelde middelen mag aanwenden voor deze opdracht.
-Dat elke weigering om mee te werken met FIAP of elke weigering om de originele bestanden van de opnames (opgenomen met het fototoestel) voor te leggen, of, bij gebrek aan het voorleggen van voldoende bewijzen, zal worden gesanctioneerd door FIAP.
-dat  bij sancties ten gevolge van inbreuken van de regels van  FIAP, op elke mogelijke wijze, de naam van de deelnemer zal meegedeeld worden teneinde de organisatoren in te lichten van deze overtredingen.

PSA– Indien op enig moment naar goeddunken van de tentoonstellingsorganisator of de juryleden wordt bepaald voor, tijdens of na de beoordeling van een tentoonstelling dat een deelnemer inzendingen heeft ingediend waarbij een of meer afbeeldingen mogelijk niet voldoen aan deze toegangsvoorwaarden , inclusief de vermelde definities, behouden de beursorganisatoren zich het recht voor om de toegang tot de tentoonstelling te schrappen en enige of alle acceptaties of onderscheidingen in verband met de tentoonstelling ongeldig te verklaren. Vergoedingen kunnen onder deze omstandigheden worden verbeurd of terugbetaald. De deelnemer erkent dat de beslissing van de beursorganisatoren of de juryleden definitief is.
Om ervoor te zorgen dat afbeeldingen voldoen aan de invoervoorwaarden en -definities, kunnen de beursorganisatoren redelijke maatregelen nemen om te verifiëren dat:
a) de afbeeldingen zijn het originele werk van de deelnemer en
b) de afbeeldingen voldoen aan de regels en definities zoals uiteengezet in deze Ingangsvoorwaarden.
Deze stappen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het in twijfel trekken van een deelnemer, waarbij de indiening van RAW-bestanden of andere digitale bestanden die de originele opname van de ingezonden afbeelding (en) vertegenwoordigen, de deelnemer confronteert met bewijs dat een of meer ingezonden afbeeldingen niet voldoen met de toegangsvoorwaarden (ook bekend als Entry Rules), en biedt de deelnemer een redelijke mogelijkheid om tegenbewijs te leveren om het bewijs van de organisator van de tentoonstelling binnen een bepaalde termijn te weerleggen. Dergelijke posten die niet zijn gewist of nog steeds twijfelachtig zijn nadat de deelnemer bewijsmateriaal heeft ingediend, kunnen worden beschouwd als een schending van deze toegangsvoorwaarden en worden geweigerd. Dergelijke inzendingen kunnen worden doorverwezen naar PSA voor verder onderzoek naar mogelijke ethische schendingen.
PSA behoudt zich het recht voor om op alle mogelijke manieren alle klachten / vermoedens van inbreuken op de toegangsvoorwaarden te onderzoeken, sancties op te leggen als dat nodig wordt geacht, de acceptaties van afbeeldingen waarvan wordt vastgesteld dat ze in strijd zijn met de PSA-regels te vernietigen, de naam van de deelnemer op te nemen in de lijst met sancties die aan exposanten worden gegeven en deel dergelijke onderzoeken met FIAP. Deelnemers gaan automatisch akkoord met deze voorwaarden door het betreden van de Tentoonstelling en gaan ermee akkoord aan elk onderzoek mee te werken.

Chairman

COGNEAU Jean-François
Chaussée d’Ath 46 à 7850 Enghien / Belgique
jihef@jihef.net

http://www.doubledeclic.com

Wedstrijd ISO : http://www.ddcontest.com